English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ١٥ آذر ١٤٠٠
 • مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک

  نام وابستگی سازمانی (Affiliation)

  Maternal and Childhood Obesity Research Center, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

  مقدمه

  مركز مطالعات چاقی مادر و کودک به منظور مطالعه و تحقيق پيرامون مسائل و مشكلات مربوط با چاقی مادر و کودک، سلامت مادران وکودکان، هدايت طرحهاي پژوهشي در این رابطه وشناخت توانمندي هاي بالقوه زنان و نقش آنان در توسعه و ارتقاء سطح علمي و آگاهي هاي  خانواده ها طراحي شده است.

  اين مركز دانشگاهي كه اعضاي تشكيل دهنده آن صاحب نظران دانشگاهي و مديران اجرايي در حوزه امور مادران و کودکان مي باشند، فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي  خود را بر اساس مهمترين و رايج ترين مسائل مادران  و کودکان  جامعه طراحي کرده است و از طريق بهره گيري از نتايج تحقيقات و پژوهش هاي بنيادي و كاربردي به شناخت وضعيت موجود مادران و کودکان در زمينه هاي گوناگون از جمله چاقی می پردازند و راهكارهاي اصولي و عملي در جهت رفع موانع و تنگناها جهت ارتقاء سلامت  مادر  و کودک و مبارزه با چاقی در جامعه ارائه می کند.

  لذا با عنايت به اهميت ويژه تفاوتهاي فرهنگي، تغذیه ای و مسائل و مشكلات خاص  مادران وکودکان هر منطقه شكل گيري اين مراكز در استانها ضروری به نظر می رسد.

  1. كميته پژوهشی :

  شامل سه گروه پژوهشی می باشد:  1- گروه پژوهشی چاقی مادران 2- گروه پژوهشی چاقی کودکان 3- گروه پژوهشی علوم پایه، که وظایف آنها عبارت است از :

  • مطالعه و شناسايي وضعيت سلامت، چاقی و ارتقا کیفیت زندگی مادران (گروه پژوهشی چاقی مادران )
  • مطالعه و شناسايي وضعيت سلامت، چاقی و ارتقا کیفیت زندگی كودكان (گروه پژوهشی چاقی کودکان)

  - مطالعه و شناسايي موانع ارتقا سلامت مادران و کودکان در جهت کنترل چاقی

  2- كميته آموزشي :

  • برگزاري همايش ها و سمينارهاي تخصصي
  • سمينارهاي ارائه دستاوردهاي طرحهاي پژوهشي
  • برگزاري كارگاههاي آموزشي توانمندسازی اعضاء ( کارگاه های روش تحقیق، مقاله نویسی و...)
  • دوره هاي آموزشي كوتاه مدت
  • برگزاري نشست تخصصي- منطقه اي
  • برگزاري نشست تخصصي استاني با حضور اساتيد داخلي و خارجي
  • فراهم نمودن امكان شركت اعضاء در كنفرانسها و نشستهاي داخلي

  ارکان مركز:

  1. شوراهاي عالي سياست گذاري
  2. رئيس مركز
  3. کمیته های علمي آموزشي و پژوهشي مرکز تحقیقات
  4. كميته هاي گروه های آموزشی شش گانه مرتبط با مرکز

  اعضاي شوراهاي عالي سياستگذاري

  رؤساي شوراهاي آموزشی و پژوهشی مركز – رئيس دانشگاه علوم پزشكي- رئيس مركز- مشاور امور بانوان دانشگاه علوم پزشكي- معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه- نماينده مقام معظم رهبري در دانشگاه و دو نفر از اعضای هیئت علمی به پیشنهاد رئیس مرکز و تائید رئیس دانشگاه

  وظايف شوراي سياستگذاري

  • تعيين و تصویب سياستها و خط مشي هاي كلي مركز
  • بررسي و تصويب برنامه هاي مركز
  • بررسي و تصويب آئين نامه های داخلی و مقررات اجرائی مركز
  • بررسي گزارش فعاليتهاي مركز كه هر شش ماه يكبار توسط رئيس مركز ارائه مي شود
  • بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي توسط رئيس مركز
  • بررسي و تصويب پيشنهادهاي ارائه شده از سوي ساير سازمانهاي داخلي و مراكز بين المللي
  • بررسي و تصويب طرح های تحقیقاتی پيشنهادي ساير دانشگاه ها

  وظايف رئيس مركز

  • رئيس مركز بالاترين مقام اجرايي مي باشد و در حدود ضوابط قانوني و مصوبات شوراي عالي جهت اجراي وظايف و امور محوله اقدام مي نمايد.

  تبصره 1 : رئيس مركز همزمان رياست شوراي عالي مركز را بعهده دارد و طرحهاي پژوهشي و آموزشي پيشنهادي در اين شورا از نظر علمي كارشناسي مي شود.

  تبصره 2 : رئيس مركز به پيشنهاد شوراي عالي مركز و موافقت و حكم رياست دانشگاه علوم پزشكي هر 2 سال يكبار منصوب مي گردد. انتصاب مجدد ايشان بلامانع مي باشد.

  اعضاي كميته هاي دو گانه

  الف: اعضاي پيوسته: مديران كميته هاي دو گانه و نمایندگان اعضاي هيئت علمي گروه های شش گانه آموزشی شامل گروه های زنان، داخلی و رشته های وابسته، جراحی، کودکان، علوم پایه، پرستاری-مامایی و نیز كارشناسان تمام وقت مركز هستند.

  ب: اعضاي وابسته: سایر اعضاي هيئت علمي گروههاي آموزشی دانشگاه علوم پزشكي و يا ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي که با رعایت مقررات با مرکز تحقیقات همکاری می کنند.

  وظايف اعضاي مركز: اعضاي پيوسته موظف هستند بر اساس برنامه كوتاه مدت و طولاني مدت و بر پايه اهداف در راستاي اولويت پژوهشي و آموزشي كشوري و استاني زيرنظر رئيس مركز انجام

  منابع مالي مركز:

  الف- اعتبارات دولتي

  ب- درآمدهاي حاصله از خدمات مركز طبق ضوابط قانوني

  ج- كمكهاي مالي سازمانهاي دولتي

  د- كمك و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي

  اهداف کلی:

  • شناسايي وضعيت موجود سلامت و چاقی مادر و کودک در استان آذربايجان غربي
  • بررسي و اولويت بندي نيازهاي آموزشي و پژوهشي مربوط به سلامت و چاقی مادر و کودک
  • انجام پژوهش هاي بنيادي و كاربردي مرتبط با سلامت و چاقی مادر و کودک
  •  كاربردي كردن مطالعات  و تحقيقات انجام شده پيرامون سلامت مادران وکودکان و مبارزه با چاقی
  • پاسخگويي به مسائل و پيشنهادات در عرصه سلامت و چاقی مادر و کودک
  • پرورش پژوهشگران، اساتيد و كارشناسان در حوزه چاقی و سلامت مادر و کودک
  • اطلاع رساني به مراكز حوزوي- دانشگاهي- مسئولان- شخصيتهاي اجتماعي و مراكز تصميم ساز و موثر در اين عرصه
  • حضور در مجامع داخلي و بين المللي
  • حمايت علمي و كارشناسي از انجمن هاي علمي و گروههاي فرهنگي داخلي در موضوع سلامت و چاقی مادر و کودک
  • برگزاري نشستهاي علمي در موضوع چاقی و سلامت مادر و کودک

  اهداف اختصاصی :

  • برنامه ريزي و اجراي طرحهاي پژوهشي بر حسب اولویت های نیازهای مادر وکودک
  • برگزاري سمينارها- گردهمايي ها- كارگاههاي آموزشي و پژوهشي
  • خريد كتاب و تجهيزات به منظور مجهز نمودن كتابخانه مركز مطالعات چاقی مادر و کودک
  • برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي و پژوهشي كوتاه مدت و بلند مدت
  • انتشار نشريه علمي- تخصصي و چاپ مقالات
  • برقراري ارتباط و همكاري با مراكز ملي و بين المللي در امور سلامت  و چاقی مادران و کودکان

       رويكردها و اهداف عملياتي :

       مركز در دو بخش آموزشي و پژوهشي به شرح ذيل طراحي مي شود:

      كه در قالب كميته هاي تخصصي آموزش و پژوهش فعاليت خواهد نمود و با تشكيل شوراهايي متشكل از اعضاي هيأت علمي و كارشناسان خبره دانشگاه و مؤسسات مرتبط اهداف     خود را عملي خواهد ساخت.

 • Databases (بانک های اطلاعاتی)
  راهنمای استفاده راهنمای استفاده
  راهنمای استفاده راهنمای استفاده
  راهنمای استفاده راهنمای استفاده
  راهنمای استفاده راهنمای استفاده
  راهنمای استفاده راهنمای استفاده
  راهنمای استفاده
  E.Journal (مجلات الکترونیک)
  راهنمای استفاده راهنمای استفاده
  راهنمای استفاده راهنمای استفاده
  راهنمای استفاده راهنمای استفاده
  راهنمای استفاده راهنمای استفاده
  راهنمای استفاده راهنمای استفاده
  E.Books, Atlases & CME (کتب الکترونیک)
  راهنمای استفاده راهنمای استفاده
  راهنمای استفاده راهنمای استفاده
  راهنمای استفاده
  Evidence Based Medicine (منابع پزشکی مبتنی بر شواهد)
  راهنمای استفاده راهنمای استفاده
  راهنمای استفاده راهنمای استفاده
  راهنمای استفاده راهنمای استفاده
  راهنمای استفاده راهنمای استفاده
  Multimedias (فیلم ها و منابع چند رسانه ای)
  راهنمای استفاده راهنمای استفاده
  راهنمای استفاده راهنمای استفاده
  Local resources (منابع داخلی)
  راهنمای استفاده راهنمای استفاده
  راهنمای استفاده راهنمای استفاده
  راهنمای استفاده راهنمای استفاده
  راهنمای استفاده راهنمای استفاده
  راهنمای استفاده راهنمای استفاده
  راهنمای استفاده راهنمای استفاده
  راهنمای استفاده راهنمای استفاده
  Free Medical Resources(منابع الکترونیک رایگان)
  راهنمای استفاده راهنمای استفاده
  راهنمای استفاده راهنمای استفاده
  راهنمای استفاده راهنمای استفاده
  راهنمای استفاده راهنمای استفاده
  راهنمای استفاده راهنمای استفاده
  راهنمای استفاده