English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٢٨ دی ١٣٩٩

ارکان مركز:

  1. شوراهاي عالي سياست گذاري
  2. رئيس مركز
  3. کمیته های علمي آموزشي و پژوهشي مرکز تحقیقات
  4. كميته هاي گروه های آموزشی شش گانه مرتبط با مرکز