English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٦ اسفند ١٤٠٢


مركز مطالعات چاقی مادر و کودک در سال 1392 به منظور مطالعه و تحقيق پيرامون مسائل و مشكلات مربوط با چاقی مادر و کودک، سلامت مادران وکودکان، هدايت طرحهاي پژوهشي در این رابطه وشناخت توانمندي هاي بالقوه زنان و نقش آنان در توسعه و ارتقاء سطح علمي و آگاهي هاي خانواده ها مجوز موافقت اصولی را اخذ نموده است.


اين مركز دانشگاهي كه اعضاي تشكيل دهنده آن صاحب نظران دانشگاهي و مديران اجرايي در حوزه امور مادران و کودکان مي باشند، فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي  خود را بر اساس مهمترين و رايج ترين مسائل مادران  و کودکان  جامعه طراحي کرده است و از طريق بهره گيري از نتايج تحقيقات و پژوهش هاي بنيادي و كاربردي به شناخت وضعيت موجود مادران و کودکان در زمينه هاي گوناگون از جمله چاقی می پردازند و راهكارهاي اصولي و عملي در جهت رفع موانع و تنگناها جهت ارتقاء سلامت  مادر  و کودک و مبارزه با چاقی در جامعه ارائه می کند.

لذا با عنايت به اهميت ويژه تفاوتهاي فرهنگي، تغذیه ای و مسائل و مشكلات خاص  مادران وکودکان هر منطقه شكل گيري اين مراكز در استانها ضروری به نظر می رسد.