English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٥ فروردين ١٣٩٨
 • مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک

  نام وابستگی سازمانی (Affiliation)

  Maternal and Childhood Obesity Research Center, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

  مقدمه

  مركز مطالعات چاقی مادر و کودک به منظور مطالعه و تحقيق پيرامون مسائل و مشكلات مربوط با چاقی مادر و کودک، سلامت مادران وکودکان، هدايت طرحهاي پژوهشي در این رابطه وشناخت توانمندي هاي بالقوه زنان و نقش آنان در توسعه و ارتقاء سطح علمي و آگاهي هاي  خانواده ها طراحي شده است.

  اين مركز دانشگاهي كه اعضاي تشكيل دهنده آن صاحب نظران دانشگاهي و مديران اجرايي در حوزه امور مادران و کودکان مي باشند، فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي  خود را بر اساس مهمترين و رايج ترين مسائل مادران  و کودکان  جامعه طراحي کرده است و از طريق بهره گيري از نتايج تحقيقات و پژوهش هاي بنيادي و كاربردي به شناخت وضعيت موجود مادران و کودکان در زمينه هاي گوناگون از جمله چاقی می پردازند و راهكارهاي اصولي و عملي در جهت رفع موانع و تنگناها جهت ارتقاء سلامت  مادر  و کودک و مبارزه با چاقی در جامعه ارائه می کند.

  لذا با عنايت به اهميت ويژه تفاوتهاي فرهنگي، تغذیه ای و مسائل و مشكلات خاص  مادران وکودکان هر منطقه شكل گيري اين مراكز در استانها ضروری به نظر می رسد.

  1. كميته پژوهشی :

  شامل سه گروه پژوهشی می باشد:  1- گروه پژوهشی چاقی مادران 2- گروه پژوهشی چاقی کودکان 3- گروه پژوهشی علوم پایه، که وظایف آنها عبارت است از :

  • مطالعه و شناسايي وضعيت سلامت، چاقی و ارتقا کیفیت زندگی مادران (گروه پژوهشی چاقی مادران )
  • مطالعه و شناسايي وضعيت سلامت، چاقی و ارتقا کیفیت زندگی كودكان (گروه پژوهشی چاقی کودکان)

  - مطالعه و شناسايي موانع ارتقا سلامت مادران و کودکان در جهت کنترل چاقی

  2- كميته آموزشي :

  • برگزاري همايش ها و سمينارهاي تخصصي
  • سمينارهاي ارائه دستاوردهاي طرحهاي پژوهشي
  • برگزاري كارگاههاي آموزشي توانمندسازی اعضاء ( کارگاه های روش تحقیق، مقاله نویسی و...)
  • دوره هاي آموزشي كوتاه مدت
  • برگزاري نشست تخصصي- منطقه اي
  • برگزاري نشست تخصصي استاني با حضور اساتيد داخلي و خارجي
  • فراهم نمودن امكان شركت اعضاء در كنفرانسها و نشستهاي داخلي

  ارکان مركز:

  1. شوراهاي عالي سياست گذاري
  2. رئيس مركز
  3. کمیته های علمي آموزشي و پژوهشي مرکز تحقیقات
  4. كميته هاي گروه های آموزشی شش گانه مرتبط با مرکز

  اعضاي شوراهاي عالي سياستگذاري

  رؤساي شوراهاي آموزشی و پژوهشی مركز – رئيس دانشگاه علوم پزشكي- رئيس مركز- مشاور امور بانوان دانشگاه علوم پزشكي- معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه- نماينده مقام معظم رهبري در دانشگاه و دو نفر از اعضای هیئت علمی به پیشنهاد رئیس مرکز و تائید رئیس دانشگاه

  وظايف شوراي سياستگذاري

  • تعيين و تصویب سياستها و خط مشي هاي كلي مركز
  • بررسي و تصويب برنامه هاي مركز
  • بررسي و تصويب آئين نامه های داخلی و مقررات اجرائی مركز
  • بررسي گزارش فعاليتهاي مركز كه هر شش ماه يكبار توسط رئيس مركز ارائه مي شود
  • بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي توسط رئيس مركز
  • بررسي و تصويب پيشنهادهاي ارائه شده از سوي ساير سازمانهاي داخلي و مراكز بين المللي
  • بررسي و تصويب طرح های تحقیقاتی پيشنهادي ساير دانشگاه ها

  وظايف رئيس مركز

  • رئيس مركز بالاترين مقام اجرايي مي باشد و در حدود ضوابط قانوني و مصوبات شوراي عالي جهت اجراي وظايف و امور محوله اقدام مي نمايد.

  تبصره 1 : رئيس مركز همزمان رياست شوراي عالي مركز را بعهده دارد و طرحهاي پژوهشي و آموزشي پيشنهادي در اين شورا از نظر علمي كارشناسي مي شود.

  تبصره 2 : رئيس مركز به پيشنهاد شوراي عالي مركز و موافقت و حكم رياست دانشگاه علوم پزشكي هر 2 سال يكبار منصوب مي گردد. انتصاب مجدد ايشان بلامانع مي باشد.

  اعضاي كميته هاي دو گانه

  الف: اعضاي پيوسته: مديران كميته هاي دو گانه و نمایندگان اعضاي هيئت علمي گروه های شش گانه آموزشی شامل گروه های زنان، داخلی و رشته های وابسته، جراحی، کودکان، علوم پایه، پرستاری-مامایی و نیز كارشناسان تمام وقت مركز هستند.

  ب: اعضاي وابسته: سایر اعضاي هيئت علمي گروههاي آموزشی دانشگاه علوم پزشكي و يا ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي که با رعایت مقررات با مرکز تحقیقات همکاری می کنند.

  وظايف اعضاي مركز: اعضاي پيوسته موظف هستند بر اساس برنامه كوتاه مدت و طولاني مدت و بر پايه اهداف در راستاي اولويت پژوهشي و آموزشي كشوري و استاني زيرنظر رئيس مركز انجام

  منابع مالي مركز:

  الف- اعتبارات دولتي

  ب- درآمدهاي حاصله از خدمات مركز طبق ضوابط قانوني

  ج- كمكهاي مالي سازمانهاي دولتي

  د- كمك و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي

  اهداف کلی:

  • شناسايي وضعيت موجود سلامت و چاقی مادر و کودک در استان آذربايجان غربي
  • بررسي و اولويت بندي نيازهاي آموزشي و پژوهشي مربوط به سلامت و چاقی مادر و کودک
  • انجام پژوهش هاي بنيادي و كاربردي مرتبط با سلامت و چاقی مادر و کودک
  •  كاربردي كردن مطالعات  و تحقيقات انجام شده پيرامون سلامت مادران وکودکان و مبارزه با چاقی
  • پاسخگويي به مسائل و پيشنهادات در عرصه سلامت و چاقی مادر و کودک
  • پرورش پژوهشگران، اساتيد و كارشناسان در حوزه چاقی و سلامت مادر و کودک
  • اطلاع رساني به مراكز حوزوي- دانشگاهي- مسئولان- شخصيتهاي اجتماعي و مراكز تصميم ساز و موثر در اين عرصه
  • حضور در مجامع داخلي و بين المللي
  • حمايت علمي و كارشناسي از انجمن هاي علمي و گروههاي فرهنگي داخلي در موضوع سلامت و چاقی مادر و کودک
  • برگزاري نشستهاي علمي در موضوع چاقی و سلامت مادر و کودک

  اهداف اختصاصی :

  • برنامه ريزي و اجراي طرحهاي پژوهشي بر حسب اولویت های نیازهای مادر وکودک
  • برگزاري سمينارها- گردهمايي ها- كارگاههاي آموزشي و پژوهشي
  • خريد كتاب و تجهيزات به منظور مجهز نمودن كتابخانه مركز مطالعات چاقی مادر و کودک
  • برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي و پژوهشي كوتاه مدت و بلند مدت
  • انتشار نشريه علمي- تخصصي و چاپ مقالات
  • برقراري ارتباط و همكاري با مراكز ملي و بين المللي در امور سلامت  و چاقی مادران و کودکان

       رويكردها و اهداف عملياتي :

       مركز در دو بخش آموزشي و پژوهشي به شرح ذيل طراحي مي شود:

      كه در قالب كميته هاي تخصصي آموزش و پژوهش فعاليت خواهد نمود و با تشكيل شوراهايي متشكل از اعضاي هيأت علمي و كارشناسان خبره دانشگاه و مؤسسات مرتبط اهداف     خود را عملي خواهد ساخت.