English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠١ فروردين ١٤٠٢

-تبدیل مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک به قطب مطالعات چاقی مادران و کودکان در کشور

-  پاسخگويي به نيازهاي اساسي پژوهشي در حوزه چاقی مادران و کودکان

- دستيابي به جايگاه معتبر و مناسب نسبت به ساير مراکز تحقيقاتي چاقی مادر و کودک در سطح ملي و منطقه اي