English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٥ فروردين ١٤٠٢

طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک تا نیمه اول سال 1395

ردیف

عنوان طرح

مجری طرح

نوع طرح / پایان نامه

سال تصویب

1

بررسی شیوع اضافه وزن و چاقی در دانشآموزان دختر دبیرستان های شهرستان ارومیه

شاهصنم غيبي

طرح تحقیقاتی

1392

2

بررسی جهش هاي ژن گیرنده ویتامین D در زنان چاق و افراد کنترل سالم

عيسي عبدي راد

طرح تحقیقاتی

1392

3

بررسی شیوع اضافه وزن و چاقی درکودکان زیر 13 سال شهرستان ارومیه

محمد کرمی یار

طرح تحقیقاتی

1392

4

بررسی عوامل خطر اضافه وزن و چاقی در دانشآموزان دختر دبیرستان¬های شهر ارومیه

مهران نوروزي

طرح تحقیقاتی

1392

5

بررسي رابطه سطح سرمی ویتامین دی و دیابت بارداری در زنان حامله شهر ارومیه

فاطمه بهادری

طرح تحقیقاتی

1393

6

بررسی ارتباط وضعيت اقتصادي اجتماعی خانواده و شاخص توده بدنی دانش آموزان دبیرستان های شهر ارومیه

شاهصنم غيبي

طرح تحقیقاتی

1393

7

بررسي شیوع اضافه وزن و چاقی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ارومیه و ارتباط آن با افسردگي

ندا ولي زاده

طرح تحقیقاتی

1393

8

بررسی ارتباط عزت نفس با نمایه توده بدنی در دانش آموزان دبیرستانی شهر ارومیه سال 1393

مولود رادفر

طرح تحقیقاتی

1393

9

بررسی ارتباط نمایه توده بدنی با سطح ویتامینD ، منیزیم، کلسیم، آلکالین فسفاتاز و PTHدر زنان سنین باروری مراجعه کننده به بیمارستان مطهری ارومیه

حمیده محدثی

طرح تحقیقاتی

1394

10

بررسی رابطه بین اختلالات قاعدگی و برخی شاخصهای آنتروپومتریک در دختران دبیرستانی شهر ارومیه

فاطمه بهادری

طرح تحقیقاتی

1394