English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٥ فروردين ١٤٠٢

مركز مطالعات چاقی مادر و کودک به منظور مطالعه و تحقيق پيرامون مسائل و مشكلات مربوط با چاقی مادر و کودک، سلامت مادران وکودکان، هدايت طرحهاي پژوهشي در این رابطه وشناخت توانمندي هاي بالقوه زنان و نقش آنان در توسعه و ارتقاء سطح علمي و آگاهي هاي  خانواده ها طراحي شده است.

اين مركز دانشگاهي كه اعضاي تشكيل دهنده آن صاحب نظران دانشگاهي و مديران اجرايي در حوزه امور مادران و کودکان مي باشند، فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي  خود را بر اساس مهمترين و رايج ترين مسائل مادران  و کودکان  جامعه طراحي کرده است و از طريق بهره گيري از نتايج تحقيقات و پژوهش هاي بنيادي و كاربردي به شناخت وضعيت موجود مادران و کودکان در زمينه هاي گوناگون از جمله چاقی می پردازند و راهكارهاي اصولي و عملي در جهت رفع موانع و تنگناها جهت ارتقاء سلامت  مادر  و کودک و مبارزه با چاقی در جامعه ارائه می کند.

لذا با عنايت به اهميت ويژه تفاوتهاي فرهنگي، تغذیه ای و مسائل و مشكلات خاص  مادران وکودکان هر منطقه شكل گيري اين مراكز در استانها ضروری به نظر می رسد.

  1. كميته پژوهشی :

شامل سه گروه پژوهشی می باشد:  1- گروه پژوهشی چاقی مادران 2- گروه پژوهشی چاقی کودکان 3- گروه پژوهشی علوم پایه، که وظایف آنها عبارت است از :

  • مطالعه و شناسايي وضعيت سلامت، چاقی و ارتقا کیفیت زندگی مادران (گروه پژوهشی چاقی مادران )
  • مطالعه و شناسايي وضعيت سلامت، چاقی و ارتقا کیفیت زندگی كودكان (گروه پژوهشی چاقی کودکان)

- مطالعه و شناسايي موانع ارتقا سلامت مادران و کودکان در جهت کنترل چاقی

2- كميته آموزشي :

  • برگزاري همايش ها و سمينارهاي تخصصي
  • سمينارهاي ارائه دستاوردهاي طرحهاي پژوهشي
  • برگزاري كارگاههاي آموزشي توانمندسازی اعضاء ( کارگاه های روش تحقیق، مقاله نویسی و...)
  • دوره هاي آموزشي كوتاه مدت
  • برگزاري نشست تخصصي- منطقه اي
  • برگزاري نشست تخصصي استاني با حضور اساتيد داخلي و خارجي
  • فراهم نمودن امكان شركت اعضاء در كنفرانسها و نشستهاي داخلي